CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN NÃO SIÊU TRÍ TUỆ DR-BRAIN


Chia Sẻ: http://hashflare.edu.vn/newsest/chuong-trinh-luyen-nao-sieu-tri-tue-dr-brain


CHƯƠNH TRÌNH LUYỆN NÃO SIÊU TRÍ TUỆ DR-BRAIN

DR-BRAIN 1: SIÊU TRÍ TUỆ 1 

LÀM QUEN BÀN TÍNH SOROBAN VÀ TÍNH TOÁN CƠ BẢN

 • HỌC ĐẾM HẠT: Giúp trẻ làm quen với bàn tính từ 0 đến 9.
 • THÊM BỚT ĐƠN GIẢN NGANG: Các bé luyện tập cộng trừ đơn giản từ 0 đến 9 không dùng công thức trình bày theo chiều ngang.
 • THÊM BỚT DỌC: Các bé luyện tập cộng trừ đơn giản từ 0 đến 9 không dùng công thức trình bày theo chiều dọc.
 • CỘNG TRỪ ĐỒNG HỒ: Các bé rèn luyện thêm bớt đơn giản từ 0 đến 9 không có công thức theo thời gian, các số sẽ xuất hiện 1 lần. Có thể hiệu chỉnh thời gian nhảy số từ 0.1 giấy đến 15 giây. Cách này giúp bé có thể luyện Ảo tính( không dùng bàn tính) nhằm luyện trí nhớ, sự tập trung, tăng sáng tạo và kích hoạt bán cầu não phải cho Bé.

 

DR-BRAIN 2: SIÊU TRÍ TUỆ 2

8 CÔNG THỨC CỘNG TRỪ 5 – CHƠI VỚI ANH BẠN LỚN

+1 = +5 – 4

+2 = +5 – 3

+3 = +5 – 2

+4 = +5 – 1

-1 = -5 + 4

-2 = -5 + 3

-3 = -5 + 2

-4 = -5 + 1

 

 • CỘNG 5 NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +5(4 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 •  TRỪ 5 NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -5(4 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 5 NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán ±5(8 công thức phối hợp +5 và -5) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.


DR-BRAIN 3: SIÊU TRÍ TUỆ 3

9 CÔNG THỨC CỘNG 10

+1 = +10 – 9

+2 = +10 – 8

+3 = +10 – 7

+4 = +10 – 6

+5 = +10 – 5

+6 +10 – 4

+7 = +10 –3

+8 = +10 – 2

+9 = +10 – 1

 

 

 • LÀM QUEN HÀNG CHỤC: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên hàng chục cơ bản(không có công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP HÀNG CHỤC CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên hàng chục kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục(8 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • LÀM QUEN SỐ CẶP: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số cặp cơ bản(hàng chục và hàng đơn vị bằng nhau và không có công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP SỐ CẶP CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số cặp kèm 8 công thức ±5 hai số như nhau(8 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • LÀM QUEN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên 2 số cơ bản(không có công thức và 2 tay khác nhau) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên 2 số cơ bản kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(8 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • CỘNG 10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +10(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG 10 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +10 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.

 

DR-BRAIN 4: SIÊU TRÍ TUỆ 4 

9 CÔNG THỨC TRỪ 10

CỘNG TRỪ 2 CHỮ SỐ

-1 = -10 + 9

-2 = -10 + 8

-3 = -10 + 7

-4 = -10 + 6

-5 = -10 + 5

-6 = -10 + 4

-7 = -10 + 3

-8 = -10 + 2

-9 = -10 + 1

 

 

 • TRỪ 10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -10(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP TRỪ 10 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -10 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +10 và -10 (9+9=18 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 10 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +10 và -10 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+9+8=26 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • CỘNG TRỪ 2 SỐ BẤT KỲ: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán cộng trừ 2 số bất kỳ trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.


DR-BRAIN 5: SIÊU TRÍ TUỆ 5

18 CÔNG THỨC HÀNG TRĂM

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ

+10 = +100 - 90

+20 = +100 - 80

+30 = +100 - 70

+40 = +100 - 60

+50 = +100 - 50

+60 = +100 - 40

+70 = +100 - 30

+80 = +100 - 20

+90 = +100 - 10

-10 = -100 + 90

-20 = -100 + 80

-30 = -100 + 70

-40 = -100 + 60

-50 = -100 + 50

-60 = -100 + 40

-70 = -100 + 30

-80 = -100 + 20

-90 = -100 + 10

 • CỘNG 100: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +100(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG 100 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +100 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • TRỪ 100: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -100(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP TRỪ 100 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -100 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 100: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +100 và -100 (9+9=18 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 100 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +100 và -100 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+9+8=26 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • CỘNG TRỪ 3 SỐ BẤT KỲ: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán cộng trừ 3 số bất kỳ trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.


DR-BRAIN 6: SIÊU TRÍ TUỆ 6

18 CÔNG THỨC HÀNG NGHÌN

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ

NHÂN 2 CHỮ SỐ VỚI 1 SỐ AB x T

NHÂN 3 CHỮ SỐ VỚI 1 SỐ ABC x T

 

+100 = +1000 - 900

+200 = +1000 - 800

+300 = +1000 - 700

+400 = +1000 - 600

+500 = +1000 - 500

+600 = +1000 - 400

+700 = +1000 - 300

+800 = +1000 - 200

+900 = +1000 - 100

-100 = -1000 + 900

-200 = -1000 + 800

-300 = -1000 + 700

-400 = -1000 + 600

-500 = -1000 + 500

-600 = -1000 + 400

-700 = -1000 + 300

-800 = -1000 + 200

-900 = -1000 + 100

 • CỘNG 1000: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +100(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG 1000 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +1000 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • TRỪ 1000: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -1000(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP TRỪ 1000 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán -1000 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 1000: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +1000 và -1000 (9+9=18 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP CỘNG TRỪ 1000 CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán +1000 và -1000 kèm 8 công thức ±5 trên hàng chục và cả hàng đơn vị(9+9+8=26 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • CỘNG TRỪ 4 SỐ BẤT KỲ: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán cộng trừ 3 số bất kỳ trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • NHÂN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ 1 CHỮ SỐ AB x T
 • NHÂNSỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ 1 CHỮ SỐ ABC x T


DR-BRAIN 7: SIÊU TRÍ TUỆ 7

CỘNG TRỪ SỐ THẬP PHÂN

NHÂN 2 CHỮ SỐ VỚI 2 CHỮ SỐ AB x XY

 • LÀM QUEN 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN:NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân cơ bản XX.X(không có công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 8 công thức ±5(8 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ +10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 9 công thức +10(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ +10 VÀ CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 9 công thức +10 và 8 công thức ±5(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ -10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 9 công thức -10(9 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ -10 VÀ CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 9 công thức -10 và 8 công thức ±5(9+8=17 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ +10 VÀ CÓ -10: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X kèm 9 công thức +10 và 9 công thức -10(9+9=18 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • PHỐI HỢP 1 CHỮ SỐ THẬP PHÂN CÓ ±10 VÀ CÓ ±5: NGANG – DỌC – ĐỒNG HỒ: Các Bé được rèn luyện chỉ các phép toán trên số thập phân XX.X có 9 công thức +10, 9 công thức -10 và kèm 8 công thức ±5(9+9+8=26 công thức) trình bày theo hàng ngang, hàng dọc và theo thời gian đồng hồ.
 • NHÂN 2 CHỮ SỐ VỚI 2 CHỮ SỐ AB x XY


LƯU Ý:

 • PHẢI CÓ NGƯỜI CHIA SẺ LINK MỚI ĐĂNG KÝ ĐƯỢC.
 • HỌC MIỄN PHÍ 5 BÀI TẬP MỖI NGÀY / LỚP.
 • MUA THẺ HỌC BẢN QUYỀN  600K/ 6 THÁNG / LỚP. KHÔNG GIỚI HẠN BÀI TẬP MỖI NGÀY.
 • PHẢI NẠP ĐỦ THẺ HỌC BẢN QUYỀN 6 LỚP TRỞ LÊN MỚI LÀM BÀI TẬP  TRÊN 50 PHÉP TOÁN( TỐI ĐA 1000 PHÉP TOÁN)

Bài viết liên quan

2/21/2020
Các bậc cha mẹ ngày nay, đặc biệt là thành phố theo khảo sát thấy hiện nay rất hạn chế cho con ra chơi ở ngoài trời, hay có tư tưởng không muốn con chơi ngoài trời, so với việc chơi trong nhà.
7/31/2019
Để làm việc hiệu quả, việc đầu tiên trẻ cần phải học là quản lý hiệu quả thời gian, tránh lãng phí thời gian. Bài viết sau, HASHFLARE chia sẻ cách dạy trẻ tránh lãng phí thời gian hiệu quả.
7/31/2019
Những bữa trưa ở trường đa số các bé sẽ lười ăn và ăn rất ít. Điều này kiến trẻ hoạt động uể oải hơn. Vì thế, bố mẹ cần bổ sung dinh dưỡng cho bữa trưa của bé thêm nhiều dinh dưỡng. HASHFLARE chia sẻ những thực phẩm giúp trẻ bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng.
1/11/2020
Toán Phát Triển Não Phải đang mang lại những lợi ích hết sức tuyệt vời, thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội tiếp cận. Con cái bạn may mắn hơn rất nhiều những người khác vì cha mẹ đã biết đến chương trình này, hãy trao cho con mình cơ hội được phát triển một cách toàn diện.
4/14/2020
Với việc luyện tập 20 phút mỗi ngày và thời gian tương tác trên lớp mỗi tuần, HASHFLARE tin chắc trẻ sẽ thay đổi đáng kể về khả năng tư duy cũng như cách vận dụng linh hoạt chức năng não bộ để trẻ có sự phát triển toàn diện nhất.


ĐỐI TÁC

HỆ THỐNG

Thành Viên